Delta Aquaridi

... Aquaridi 1-8 maggio  5-6 maggio  40 Delta Aquaridi 15 luglio-15 agosto  29-29 luglio  20 Perseidi 25 luglio - 18 agosto  12 agosto  60 Orionidi ...