Band Plan

Band Plan IARU Regione 1 VHF Denominazione ripetitore Frequenza Uscita Frequenza Entrata R 0 145.600,00 145.000,00 R 0 Alfa 145.612,50 ...
Band Plan IARU Regione 1 UHF Denomin. ripetitore Frequenza Uscita Frequenza Entrata RU 0 Alfa * 430.012,50 431.612,50 RU 1 430.025,00 ...